Sữa Meji Của Nhật

Nguồn dinh dưỡng tốt cho bé!!!

Nền tảng cốt lõi của chiến lược kinh doanh là:

Nền tảng cốt lõi của chiến lược kinh doanh là:
1. Hãy bắt đầu từ thấu hiểu 3C
– customer – hiểu khách hàng
– competitor – hiểu đối thủ
– company – hiểu chính doanh nghiệp
2. Sau đó xây dựng S-T-P = phân khúc – lựa chọn thị trường mục tiêu – định vị khác biệt.
3. Xây dựng mục tiêu và chiến lược 4P hợp lý
– Thiết lập mục tiêu SMART
– Chiến lược theo mô hình SWOT + 4P (product, price, place + promotion)
4. Triễn khai bằng kế hoạch thực tiễn dựa trên đội ngũ chuyên nghiệp + quy trình + hệ thống.
5. Đo lường và đánh giá kết quả
Good luck to you all…

  • Published On : 4 years ago on August 26, 2017
  • Author By :
  • Last Updated : August 26, 2017 @ 3:30 am
  • In The Categories Of : Uncategorized
';